Czym się zajmujemy

Poznaj naszą firmę

Powrót na stronę główną

FILOZOFIA FIRMY

Misją firmy jest osiągnięcie pozycji niezastąpionego partnera dla przedsiębiorców i indywidualnych inwestorów w zakresie działalności finansowej, poprzez najwyższej jakości, skuteczne, niestandardowe rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb
i dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego.

W perspektywie kolejnych lat spółka Arionn Investment pragnie być niezastąpionym partnerem dla polskich
i zagranicznych przedsiębiorców, wyróżniającym się przewagą kompetencyjną, skutecznością działania
i niestandardowym podejściem do indywidualnych potrzeb Klienta. Wizytówką firmy będzie rosnąca liczba zadowolonych Klientów i partnerów biznesowych oraz imponujące wyniki sfinalizowanych transakcji. Inwestycje w kapitał ludzki, ciągły rozwój kompetencji pracowników sprawią, że Arionn Investment będzie świadczyć usługi coraz wyższej jakości, będzie także jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w branży. Spółka Arionn Investment dąży do realizacji założonej misji poprzez jasno określone, sprecyzowane cele, które zbliżają firmę do osiągnięcia sukcesu.

Czym się zajmujemy

Arionn Investment działa w sposób nieszablonowy, prowadzimy wyspecjalizowane usługi doradcze w zakresie transakcji gospodarczych i kapitałowych.
Poza rozwiązaniami i specjalizacją na rynku kapitałowym, jednym z naszych celów jest pomoc Klientom w zdefiniowaniu strategii rozwoju ich biznesu jako całości i poszczególnych biznesów wchodzących w jego skład oraz wdrożeniu rozwiązań, poprzez konkretne działania w poszczególnych obszarach działalności firmy.
Pomagamy Klientom znaleźć optymalny model finansowania ich działalności oraz finansowania rozwoju ich biznesu. Określamy źródła, strukturę, koszty oraz formę finansowania. Planujemy programy zmian oraz wskazujemy koszty ich wprowadzenia oraz oczekiwane efekty w postaci oszczędności lub dodatkowych przychodów. Przygotowujemy programy optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności i standardów jakościowych.

Główne obszary w których jesteśmy w stanie Państwu pomóc dotyczą:

wsparcia w realizacji procesów pomnażania kapitału na podstawowych i alternatywnych rynkach kapitałowych (obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne (o zróżnicowanej stopie zwrotu i określonym ryzyku, fundusze nieruchomościowe, akcji, surowcowe, mieszane, alternatywne itp.) , portfele wierzytelności, udziały i akcje spółek, fundusze private equity)

przeprowadzania due diligence finansowego

oceny inwestycyjnej różnych przedsięwzięć pod kątem wyboru optymalnych rozwiązań maksymalizujących zwroty z inwestycji

dostępu do starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów kapitałowych w celu dywersyfikacji kapitału inwestora

doradztwo w procesie pozyskiwania kapitału w postaci emisji obligacji korporacyjnych, IPO, finansowania inwestorskiego oraz finansowania private equity.

Doradztwo przy pozyskaniu kapitału

Arionn Investment Sp. z o.o. opracowuje strategię finansowania rozwoju przedsiębiorstw poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych. Spółki rozwijające się potrzebują kapitału na inwestycje, a emisja obligacji korporacyjnych jest atrakcyjną formą finansowania.

W tym zakresie nasza działalność sprowadza się do:

przeprowadzenia analiz finansowych przygotowujących przedsiębiorstwo do emisji,

kompletne doradztwo w opracowaniu strategii emisji zgodnie z ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.

przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających emisję,

spotkania z potencjalnymi inwestorami ( plasowanie emisji ).

Zalety emisji obligacji korporacyjnych:

Elastyczność. – Właściciele ustalają terminy spłaty odsetek, wysokość oprocentowania, jego rodzaj (stałe, zmienne), termin wykupu,
a także zabezpieczenie obligacji. Istnieje możliwość dołączenia do warunków emisji takich opcji jak prawo do wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta. Taki zapis jest wyjątkowo korzystny dla spółki, która posiada środki do wcześniejszej spłaty obligatariuszy.

Pełna kontrola nad spółką. – Obligatariusze nie mają wpływu na podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie. Emisja obligacji pozwala pozyskać finansowanie bez utraty kontroli nad spółką przez właścicieli, gdyż obligatariusz nie staje się właścicielem praw własności przedsiębiorstwa.

Szybkość pozyskania środków na inwestycje. Emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona w pełni profesjonalnie zapewnia zdobycie finansowania w krótkim okresie.

Dźwignia finansowa wraz z tarczą podatkową,

Efekt dźwigni finansowej – Finansowanie dłużne może wpływać korzystnie na rentowność kapitału własnego. Dodatni efekt dźwigni finansowej występuje, gdy rentowność kapitału przedsiębiorstwa jest wyższa niż koszt kapitału obcego.

Efekt tarczy podatkowej – Emisja obligacji korporacyjnych jest korzystna ze względu na przepisy podatkowe, ponieważ odsetki od długu są kosztami uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania.

Pozyskiwanie kapitału inwestorskiego oraz private equity

Finansowanie kapitałem inwestorskim

Wspólnie z Klientem określamy optymalną strukturę finansowania oraz przygotowujemy niezbędną dla uzyskania finansowania dokumentację. Na podstawie kompleksowego i szczegółowego badania due dilligence prowadzimy negocjacje warunków finansowania
i koordynujemy proces aż do jego uruchomienia.

Pozyskiwanie kapitału od funduszy private equity

Wykorzystując znajomość rynku kapitałowego i dostęp do szerokiej liczby firm na nim działających, prowadzimy w imieniu Klienta rozmowy z funduszami private equity. Cały proces podlega naszemu ścisłemu nadzorowi aż do momentu zamknięcia transakcji.

Przygotowanie spółek do obrotu na rynku kapitałowym

Zespół Arionn Investment świadczy wyspecjalizowane usługi wspierające związane z emisją i ofertą oraz wprowadzaniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu. Nasze usługi skoncentrowane są na doradztwie w procesach dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, uzyskania statusu uczestnika w Krajowym Depozycie i rejestracji papierów wartościowych w Depozycie, wprowadzenia papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu, w tym w szczególności przygotowanie lub sprawdzenie poprawności dokumentacji kierowanej do Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

W ramach IPO prowadzimy również szczegółowe usługi wspierające debiuty giełdowe spółek, głównie w obszarach:

doradztwa strategicznego dla zarządów w zakresie niezbędnych czynności związanych z IPO (harmonogramy działań poprzedzających ofertę, pomoc w wyborze doradców uczestniczących w procesie IPO, określenie struktury oferty publicznej);

strategii finansowych (wybór ścieżki finansowania, docelowej grupy inwestorów, harmonogramu terminowego, wyjścia z inwestycji)

analizy wspierające IPO (analizy: finansowe, opłacalności, sektorowe, rynków)

doradztwo w procesie przygotowania prospektu

Due diligence finansowe

Arionn Investment posiada bogate doświadczenie przy przeprowadzaniu analiz finansowego due diligence. Jest to proces polegający na wnikliwej analizie przedsiębiorstwa w obszarze jego kondycji finansowej – niezbędny przy restrukturyzacjach, fuzjach, przejęciach, pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego oraz sprzedaży spółek. Analiza jest każdorazowo zindywidualizowana
i dostosowana do specyfiki badanego przedsiębiorstwa. Due diligence finansowe ocenia badaną spółkę kompleksowo pod wieloma względami – poddajemy analizie nie tylko przeszłość spółki, ale także przyszłość, by szczegółowo poddać kontroli czynniki mające wpływ na wyniki osiągane przez spółkę. Badamy zdolność spółki do generowania zysków, identyfikujemy obszary ryzyka oraz pomagamy
w negocjacjach.

Korzyści finansowego due diligence:

Zwiększenie rentowności inwestycji i optymalizacja kosztów transakcyjnych;

Dostarczenie złożonych i wiarygodnych informacji;

Wspieranie procesów decyzyjnych;

Wyniki due diligence stanowią bazę do negocjacji warunków z podmiotami zewnętrznymi;

Identyfikacja potencjalnych problemów w przedsiębiorstwie;

Proces due diligence przyspiesza i ułatwia procesy transakcyjne;

Wsparcie procesu budowania i implementacji strategii rynkowej.

Zalety emisji obligacji korporacyjnych:

Elastyczność. – Właściciele ustalają terminy spłaty odsetek, wysokość oprocentowania, jego rodzaj (stałe, zmienne), termin wykupu,
a także zabezpieczenie obligacji. Istnieje możliwość dołączenia do warunków emisji takich opcji jak prawo do wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta. Taki zapis jest wyjątkowo korzystny dla spółki, która posiada środki do wcześniejszej spłaty obligatariuszy.

Pełna kontrola nad spółką. – Obligatariusze nie mają wpływu na podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie. Emisja obligacji pozwala pozyskać finansowanie bez utraty kontroli nad spółką przez właścicieli, gdyż obligatariusz nie staje się właścicielem praw własności przedsiębiorstwa.

Szybkość pozyskania środków na inwestycje. Emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona w pełni profesjonalnie zapewnia zdobycie finansowania w krótkim okresie.

Dźwignia finansowa wraz z tarczą podatkową,

Efekt dźwigni finansowej – Finansowanie dłużne może wpływać korzystnie na rentowność kapitału własnego. Dodatni efekt dźwigni finansowej występuje, gdy rentowność kapitału przedsiębiorstwa jest wyższa niż koszt kapitału obcego.

Efekt tarczy podatkowej – Emisja obligacji korporacyjnych jest korzystna ze względu na przepisy podatkowe, ponieważ odsetki od długu są kosztami uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania.

Ocena opłacalności inwestycji

Kompleksowo dokonujemy oceny opłacalności inwestycji w oparciu o wewnętrznie wypracowane modele. Działamy nieszablonowo, nie ograniczamy się wyłącznie do sprecyzowania podstawowych wskaźników. Dysponujemy skutecznymi autorskimi metodami oceny opłacalności. Zawsze staramy się iść o krok dalej, zrobić więcej, lepiej, szybciej i skuteczniej, co zwiększa naszą konkurencyjność na rynku.

STANDARD OBSŁUGI

Stosujemy wysokie standardy Obsługi Klientów oraz dbamy o bezpieczeństwo powierzonego nam kapitału, stosując się do wszelkich uregulowań prawnych, zgodnych z prowadzoną działalnością, takich jak:

 • Ustawa o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1327) – w zakresie dotyczącym podstawowych informacji o zasadach sporządzania tych sprawozdań.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537)
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1099
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037).

Facebook

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij